Son Haberler
Anasayfa » TÜZÜK

TÜZÜK

 

 

 logo

MALATYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ

MADDE 1: Federasyonun Adı : Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’dur. Kısa Adı : “MASKF” dir. Merkezi Malatya’dır. Şubesi açılmayacaktır.

MADDE 2 : FEDERASYONUN AMACI :

Üye kulüplerin kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, birlikte ortak kullanabilecek araç ve gereçlere sahip olmak. Saha ve tesisler kurmak ve kullanmak, birlikte sportif olanakları sağlamak ve öğreticilerin istihdamını için önlemler almak, üye spor kulüplerine her alanda destek olmak ve yardım etmek ile Türk Amatör Sporunun gelişmesine katkıda bulunmak.

MADDE 3 : ZORUNLU DURUMLAR :

a) Sporla ilgili yetkili devlet kuruluşlarınca kayıt ve tescil edilmemiş Gençlik ve Spor Kulüpleri ile Spor Kulüpleri Federasyona üye olamazlar.

b) Federasyon Tüzel kişilik kazandıktan, tüzel değişikliklerini değişiklikten, her seçim sonunda Yönetim ve diğer kurullara seçilenlerin Ad. Soyası ve Adreslerini seçimden itibaren 1 ay içinde Devletin Spor Kulüpleriyle ilgili Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

c)Federasyon, kuruluş amacı dışında etkinlik gösteremez. İlgili Bakanlık ve Genel Müdürlüğün etkinliklerine müdahale edemez. Uluslar arası spor kuruluşlarıyla resmi bağlantı ve ilişki kuramaz.

MADDE 4 : İLKELER :

a) Kulüpler, Kulüplere Devlet, Özel ve gönüllü kuruluşlar arasında yasal yakınlaşma sağlar. Üye kulüpler arasında ayrıcalık yapılmaz.

b) Yasaların ve Yönetmeliklerin öngördüğü yasaklar ve kurallara uyar.

c) Sporda demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur.

d) Türk spor camiasına “Türk Spor Ailesi” gözü ile bakar. Yönetici, Sporcu, Antrenör, Hakem ve öteki görevliler arasında sevgi ve dostluk bağını oluşturmaya büyük çaba gösterir.

e) Tüm spor dallarında “Hakemler, Yargıç kadar kutsal” ilkesini benimser. Savunur ve yaygınlaştırmaya çalışır.

MADDE 5 : ETKİNLİK KONULARI :

a) Kulüplere gelir kaynakları bulmaya çalışır, Maddi ve ayni yardım yapar. Bunu için yarışma, maç, piyango, gece, sergi, gazete ve benzeri gelir getirici çalışmalarda bulunur.

b) Sağlık, sosyal güvenlik, araç gereç gibi sorunlara eğilir. Üyesi olduğu üst kuruluşun (Konfederasyonun) tüzük ve yönetmeliklerine uyar.

c) Basın ve yayın organları, afiş, broşür ve benzeri halkla ilişkiler yöntemleriyle kamuoyu oluşturur.

d) Kulüplerin ve mensuplarının yasalara ve yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için önderlik eder ve bu konuda devlet kurumlarıyla işbirliği yapar.

e) Kulüplerin uğraştıkları spor dallarıyla ilgili sorunlarına yardımcı olur.

f) Her kademedeki öğretim ve eğitim kurulmayla işbirliği yapar.

g) Konusu ile ilgili üst kuruluşa ve spora ilişkin kooperatiflere üye olabilir, yasaların izin verdiği işletmeler kurabilir.

h) Beden eğitimi spor konusunda araştırmalar yapar, görüş ve öneriler hazırlayarak ilgililere aktarır.

i) Federasyon ve spor kulüplerine lokal, kütüphane, sağlık araçları bulmaya çalışır ve yatırımlar yapar.

j) Spor mevsiminin başlaması nedeniyle açılış törenleri düzenleyebilir. Spor kulüplerinin sporla ilgili basın, kamu özel ve gönüllü kuruluşların önemli günlerinde manevi ilgi gösterir, resmi bayramlarda ve devlet büyüklerinin anıldığı törenlerde kulüplerin ve amatör sporcuların federasyon önderliğinde katılım ve katkıda bulunmasını sağlar.

MADDE 6 : FEDERASYONLARA NASIL ÜYE OLUNUR :

Federasyon her türlü yasal işlem ve görevlerini yerine getirmiş, spor yapmak ve yaptırmaktan başka amacı bulunmayan devletin kabul ettiği spor dallarından birinde veya birkaçında uğraşan aynı amaçlı spor kulüpleri üye olabilir.

MADDE 7 : Sporla uğraşan kulüplerin üye olabilmeleri için, kendi genel kurullarında karar almaları ve bu kararı bir yazı ile federasyona bildirmeleri zorunludur.

MADDE 8 : Federasyon Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyelik başvurusunu görüşüp karara bağlar. Üyelik başvurusunun en geç bir ay içinde değerlendirip cevaplaması zorunludur.

MADDE 9 : ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

Üye spor kulübünün kendi genel kurulunda 2/3 çoğunlukla alacağı bir kararla Federasyondan ayrılması mümkündür. Ancak üye kulüp, bu isteğini genel kuruldan en az 15 gün önce yazılı ve gerekçeli olarak Federasyona bildirmek zorundadır. Genel Kurulda Federasyon temsilcisine karar öncesi söz hakkı verilmesi de zorunludur.

MADDE 10 : Disiplin Kurulu Genel Kurulun görevini, Mali ve yükümlülüklerini yerine getirmeme nedeniyle kulüpleri üyelikden çıkarabilir, üye kulübün kendi Genel Kurulunda fesh kararı almasıyla üyelik son bulur.

MADDE 11 : Üye Kulübün başka bir federasyona üye olmasında üyeliği sona erdirir.

 MADDE 12 :

a) Kulüplerin ödeyeceği yıllık aidat miktarı ve katılma payı M.A.S.K.F. Yönetim Kurulunca belirlenir.

b) Yıllık üye aidatını zamanında yatırmayan kulüplerin Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

FEDERASYON ORGANLARI MADDE 13 :

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

d) Disiplin Kurulu.

GENEL KURUL MADDE 14 : Genel Kurul üç yılda bir Mayıs ve Haziran aylarında Olağan olarak toplanır. Genel Kurul ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile de olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıları Federasyon Merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Üye Kulüpler Federasyon Genel Kurul toplantısına üçer delege ile katılır.

MADDE 15 : Genel Kurul toplantılarının günü, yeri ve saati gündemi toplantıdan en az 15 gün önce Yöresel bir gazete ile duyurulur. Ayrınca üye derneklere de yazılı olarak iletilir.

MADDE 16 : Genel Kurulu katılma hakkı olan Delegelerin yarıdan bir fazlası ile açılabilir. Çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantıya katılan delege sayısı yönetim ve Denetim Kurulları asıl üyeleri toplamının iki katından aşağı olamaz.

MADDE 17 : Genel Kurul Toplantılarına Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil üyeleri delege olarak katılabilirler.

MADDE 18 : Delegeler toplantıya fotoğraflık kimliklerini göstererek ve listeleri imzalayarak katılırlar. Genel Kurulda, delegenin bir oy hakkı vardır. Delege oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

MADDE 19 : Kulüpler genel kurullarında seçtikleri delegeleri bir yazı ile Genel Kurul öncesi bildirirler. Genel Kurullarında başka delege seçmezlerse eski seçilen delegeler yenisi seçilene kadar delegelik haklarını korurlar. Delegeler Genel Kuruldan en az 20 gün önce bildirilir.

MADDE 20 : Genel Kurul toplantılarını yürütmek için, bir Divan Başkanı, bir Başkan Yardımcısı ve iki sekreter Genel Kurul üyeleri arasından açık oyla seçilir.
MADDE 21 : Genel Kurulda sadece gündemde olan konular görüşülür. Ancak Genel Kurula katılan delegelerin 1/10 ‘un yazılı isteği üzerine gündeme Genel Kurulca ek yapılması zorunludur.

MADDE 22 : Genel Kurul toplantısını izleyen Otuz(30 Gün) gün içinde yönetim kurulunca, Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarını oluşturan isimler yasanın öngördüğü şekilde yörenin en büyük Mülkü Amirine verilir.

MADDE 23 : Genel Kurul toplantılarının Başkan veya görevlendireceği bir yönetici açar.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 24 : Genel Kurul Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulların kapalı oyla seçer.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılır. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabil-mesi için genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurul-ları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3’ü’dür.Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

FEDERASYONUN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel kurul her zaman Federasyonun feshine karar verebilir.

Genel kurulda feshi konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelen-mesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz.

Feshi kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda feshi kararı oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurulca feshi kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona ermesi halinde kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adına Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemleri sırasında Federasyonun alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağından gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve hakların tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanması süresi beş yıldır.

   Genel Kuruldaki diğer kararlar Genel Kurula katılan delegelerin en az yarıdan bir fazlası ile alınır. Genel Kurulda her delegenin bir oyu olup kendi oyunu kullanabilir.

MADDE 25 : Genel Kurul Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarını gizli oyla seçer.

MADDE 26 : Yönetim ve Denetim Kurullarınca hazırlanan raporları görüşüp karara bağlar.

MADDE 27 : Geçmiş uygulamaları gözden geçirir. Gelecek dönemin çalışma programlarını görüşür.

MADDE 28 : Yönetim ve Disiplin Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları sonuca bağlar.

MADDE 29 : Taşınır ve taşınmaz malların satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilir. Federasyonun amacına yönelik çalışması için öneriler yapar. MADDE 30 : Gerektiğinde Federasyonun dağılmasını kararlaştırır.

YÖNETİM KURULU VE YETKİLERİ

MADDE 31 : Federasyon Yönetim Kurulu 1 Başkan, 1 Genel Sekreter ve 14 üyeden oluşur. Genel Kurul, 16 yedeği ile birlikte gizli oyla ve 3(Üç) yıl için seçer

MADDE 32 : Yönetim Kuruluna normal olarak 15 günde bir gerekli görüldüğünde Başkanın ve iki üyenin başvurusu üzerine de toplanır.

MADDE 33 :      Yönetim Kurulu Genel kuruldan sonraki ilk toplantısında;2 Başkan Vekili, 5 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Mali Genel Sekreter, 1 Mali Genel Sekreter Yardımcısı,1 Eğitim Genel Sekreteri, 1 Eğitim Genel Sekreteri Yardımcısı, 1 Örgütlenme Sekreteri, 1 Örgütlenme Sekreter Yardımcısını belirler.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına aday olacak delegelerin, mevcut delege sayısının %20 delegenin oyu ile aday olabilir.

MADDE 34 : Arka arkaya iki toplantıya özürsüz katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

MADDE 35 :Başkanın ve Genel sekreterin istifa etmesi yada görevlerini yapmaz duruma gelmesi halinde Yönetim Kurulu, kendi arasında Başkan ve Genel Sekreter seçer.

MADDE 36 : Yönetim Kurulu, Genel Kurulun kararlarının ve Federasyonun amacı ile ilgili işleri yürütür.

MADDE 37 : Kulüplerin isteklerini değerlendirir. Onlar arasında yakınlaşmayı sağlar.

MADDE 38 : Kulüplerin araç, gereç, eğitim, sağlık, kamp, sporcu alma ve verme, tesisler, lokal, spor yayını, Antrenör, Yönetici, yarışma, yarışmalar öncesi ve sonrası sosyal güvenlik gibi ve benzeri konulardaki sorunlarını çözüme götürmeye çalışır.

MADDE 39 : Federasyonun üç yıllık çalışma programını düzenler ve uygular. Gerektiğinde de Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak yasalar içinde ücretli kişi çalıştırabilir.

FEDERASYON BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 40 : Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.

MADDE 41 : Gelir ve gider belgelerini onaylar.

MADDE 42 : Özel ve Tüzel kişilerle tüm kurumların karşısında federasyonu temsil eder.

MADDE 43 : Basına demeç ve bilgi verir. Açıklamalarda bulunur. Basın toplantısı düzenler. Bu konulardaki yetkilerini yönetim kurulunun da uygun bulması halinde başka çalışma arkadaşına devredebilir.

GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

MADDE 44 : Federasyonun yazışmalarından sorumludur.

MADDE 45 : Üye Kulüpler, Devlet Kuruluşları ve öteki kurumlar arasındaki haberleşme ağını kurar. Eğitim, yayın, araç, gereç, üretimi konularında Başkanın ve Yönetim Kurulunun bilgisi içinde ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda görev yapar.

MADDE 46 : Mali Genel Sekreter: Mali İşlerden, Eğitim Genel Sekreteri: Eğitim işlerinden, Örgütlenme Sekreteri: Örgütlenme işlerinden, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda sorumludur.

YÖNETİM KURULU YETKİLERİ

MADDE 47: Denetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 48 : Denetim Kurulu normal olarak 6 (altı) ayda bir toplanır. Federasyonun tüm işlerini denetler, Yönetim Kuruluna raporlar verir.

MADDE 49 : Denetim Kurulu hesabı her zaman inceleyebilir.

DİSİPLİN KURULU VE YETKİLERİ

MADDE 50 : Genel Kurulca gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 51 : Yasalara tüzük, yönetmelik, ilkeler ve amaçlara aykırı davranan yönetici, diğer mensuplar ve üye kulüplere 3 ay- 2 yıl arasında değişen geçici çıkarma, görevden uzaklaştırma, haklarından yoksun bırakma ile sürekli çıkarma cezaları verebilir.

MADDE 52 : Cezalandırılan yönetici veya üye dernekler, Disiplin Kurulunca sonuç alamazlarsa Genel Kurula itiraz edebilirler.

MADDE 53 : Disiplin Kurulunca kararlaştırılmış ve Yönetim Kurulunca da kabul edilmiş cezalandırmaları ayni kurullar itiraz üzerine bozabilir. Genel Kurulun kabul veya bozma kararı kesindir.

FEDERASYON GELİR KAYNAKLARI – GİDERLER

MADDE 54 : Üye derneklerden alınacak giriş aidatları, aylık üye aidatları, yardım ve bağışlar, balo, konser, gece, piyango ve spor yarışmaları gelirleri, banka gelirleri, yayın ve öteki gelirler Federasyonun gelirini oluşturur.
MADDE 55 : Federasyon Yönetim Kurulunca karar verilmiş, Başkan ve yetkili kılınacak görevli tarafından onaylanmış yasal belgelere bağlanmış her türlü tüketim ve ödeme Federasyonun gideridir.

ZORUNLU DEFTER VE BELGELER

MADDE 56 : Aşağıdaki defterler İl Dernekler Müdürlüğü veya Noterden tasdik ettirilmesi zorunludur. 1- Karar Defteri 2- Üye Kayıt Defteri 3- Evrak Kayıt Defteri 4- Alındı Belgesi Kayıt Defteri 5- Demirbaş Kayıt Defteri 6- İşletme Defteri

Bu defterlerin ve belgelerin 5 yıl saklanması yasa gereğidir.
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ MADDE

57 : Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 58 : Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

FEDERASYONUN DAĞILMA – DAĞITILMASI

MADDE 59 : Federasyonun dağılması ve dağıtılması şu şekilde olur. a) Federasyon Genel Kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile, b) Üye sayısı, Federasyon olmak için gerekli olan sayının altına düşerse, c) Mahkeme kararı ile,
MADDE 60 : Federasyonun dağılması veya dağıtılması halinde tüm mallar ve paralar üye dernekler arasında eşit olarak paylaşılır.

ÖTEKİ KURALLAR

MADDE 61 : Federasyon Yönetim Kurulu çalışmaların daha da verimli olması için basın, danışma, araştırma, hukuk ve benzeri kurulları oluşturabilir. YÖNETMELİKLER MADDE 62 : Federasyon Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü konularda Yönetmelikler hazırlayabilir. Bu yönetmelikler üye olduğu konfederasyonun Tüzük ve Yönetmeliklerine aykırı olamaz. Konfederasyonun onayı zorunludur. 

MADDE 63 : GENÇLİK KURULU

Spor yönetiminin her alanında görev yapmak üzere A.S.K.F. Yönetim Kurulunun belirleyeceği sayıda değişik spor branşlarında kadın ve erkek genç sporcuların katılımı ile “GENÇLİK KURULU” oluşturulur. Gençlik Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir sekreter seçer. Gençlik Kurulu aşağıda belirtilen görevleri A.S.K.F. Yönetim Kurulunun onayından sonra uygular.

 1. A.S.K.F Yönetim Kurulunun uygun göreceği zamanlarda Kurul Başkanı ve A.S.K.F. ce katılması uygun görülen kurul üyelerinin A.S.K.F. Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.
 2. A.S.K.F. nin amaçları ve ilkesi doğrultusunda çalışmalar yapmak ve A.S.K.F. Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
 3. Spor Kulüpleri ve sporcuları A.S.K.F. çalışmaları hakkında bilgilendirmek ilişkilerin geliştirilmesi için etkinlik düzenlemek.
 4. Proje hazırlama ve değerlendirme konusunda eğitim çalışmaları yapmak ve sivil toplum kuruluşları, Kamu Kurumları ve Üniversiteler bu konuda iş birliği yapmak.
 5. Spor faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ilgili alanlarda araştırmalar yaparak raporlar hazırlamak.
 6. Spor tesislerinin korunması ve amacına uygun olarak kullanılması için ilgili ve yetkililerle birlikte tedbirler almak.
 7. Özellikle engelliler, göçmenler, sokak çocukları, bağımlı gençler ve olanakları kısıtlı yerleşim alanlarında yaşayanlar olmak üzere toplumun her kesiminin spor yapacağı alanlar oluşturulması ve spor faaliyetleri düzenlenmesi için projeler geliştirmek.
 8. Yaz dönemlerinde çocuklarımızın ve gençlerimizin vakitlerini değerlendirmelerini sağlamak amacı ile Kültür, Sanat, çevre etkinlikleri ile spor faaliyetleri düzenlemek.
 9. Çocuk ve genlerimizin iyi ahlaklı, vatanını ve milletini seven, hayırsever, bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden tam gelişmiş bireyler olması için seminer, konferans, sempozyum, panel ve organizasyonlar düzenlemek.
 10. Hayvana, çevreye, kadın ve çocuğa karşı yapılan her türlü şiddetin ve baskının ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak.
 11. Gençlerin bilimsel çalışmalara ve araştırmalara katılması için çalışmalar yapmak.
 12. Gençlerin Alkol, Tütün mamulleri ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması için gerekli eğitimleri sağlamak.
 13. Konfederasyonca düzenlenecek “ A.S.K.F. ler Gençlik Kurulu “ toplantılarına katılmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MADDE 64 : Tüzükte yer almayan konularda ilgili yasalar geçerlidir.                                                                                                                                                                    YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER                      
Sıra No Adı Soyadı                                               İmza
1 Seyfullah ÖZDEMİR (Başkan)
2 Kahraman FIRAT (Genel Sekreter)
3 İ.Rıfat TÜRKMEN
4 Aziz YİĞİT
5 Adnan FIRAT
6 Nurettin UÇAR
7 Erol AKDENİZ
8 MUHARREM İÇEN
9 İSMET BİRATLI
10 SEDAT TURGUT
11 Sedat KAYIŞ
12 İbrahim COŞKUN
13 SEZAİ KÖROĞLU
14 Erkan VAN
15 Ergin TURAN
16 CENGİZ AKAY

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top